Antwoorden op veelgestelde vragen

Lees hier de meest gestelde vragen. Niet gevonden wat u zocht? Bel, mail of vul het contactformulier gerust in. Onze experts van Intolaw helpen u graag verder.

award image
angle-down
Hoe verloopt de IOS procedure?

De IOS procedure of administratieve procedure vraagt geen tussenkomst van een rechtbank. Dergelijke procedure geldt enkel voor niet-betwiste onbetaalde facturen tussen ondernemingen (B2B). Dit kan ook opgestart worden voor zowel oude als recent vervallen facturen, grote en kleine bedragen.

Bekijk hier de werkwijze

angle-down
Wat kost deze procedure?

Alle invorderingskosten van advocaat en gerechtsdeurwaarder worden verhaald op de tegenpartij. De totale kosten voor het nazicht van de wettelijke vereisten door Intolaw, het solvabiliteitsonderzoek en de ingebrekestelling door een gerechtsdeurwaarder, afstap en aanmaning ter plaatse door een gerechtsdeurwaarder en het bekomen van een uitvoerbare titel zijn ten laste van uw klant (indien hij de factuur betaalde). Wanneer uw klant niet solvabel is, de factuur betwist … zijn de kosten voor u.

angle-down
Wanneer ontvang ik mijn geld?

Laat u niks wijsmaken… Wij geven u reële cijfers rond solvabiliteit en uitbetalingstermijn.

 • Binnen de 15 dagen = 30% van de facturen (na minnelijke aanmaning)
 • Binnen 30 dagen = 20 % van de facturen
 • Binnen de 6 maanden = 20%
 • Binnen 1 jaar = 10%
 • Oninvorderbaar = 20%

De snelheid van inning hangt af van de sectorsoort, geografische ligging, factuurbedrag, ouderdom van de vordering …

angle-down
Kan ik zelf de status van de procedure opvolgen?

Sinds 2010 werken we met het online platform van CollectOnline waar onze klanten al hun dossiers kunnen opvolgen en deze 24/7 kunnen raadplegen.

angle-down
Is mijn bedrag niet te klein om iets op te starten?

Vele kleintjes maken een groot … Vordert u niet in, dan geeft u een fout signaal aan de klant. Vanaf 50 euro hoofdsom kan het al de moeite zijn om de procedure op te starten aangezien alle invorderingskosten ten laste zijn van uw klant.

angle-down
Waarom hebben we uw algemene voorwaarden nodig?

Uw algemene voorwaarden moet u samen met de onbetaalde facturen overmaken. De invorderingsprocedure beperkt het schadebeding en intresten tot maximum 10% van de hoofdsom, vermeerderd met een forfait van €40.

Indien u geen algemene voorwaarden heeft, passen wij waar mogelijk de Wet Betalingsachterstand toe.

Beschikt u (nog) niet over correcte algemene voorwaarden, dan kunnen wij daar voor zorgen.

angle-down
Wat houdt zo’n solvabiliteitsonderzoek nu eigenlijk in?

1. De solvabiliteit van een partij is meer dan een opzoeking van een algoritme op basis van de zelf neergelegde jaarrekening van een voorgaand boekjaar. Traditionele solvabiliteitsonderzoeken die zonder menselijke tussenkomst worden afgeleverd door  bv Graydon, infobase of creditsafe houden doorgaans geen rekening met situatie ter plaatse, afbetalingsritme van schulden, onderhandelingsmarge, actuele schuldenlast openstaande schulden, roerende solvabiliteit,… allemaal facetten en factoren die de gerechtsdeurwaarder onderzoekt alvorens aan de slag te gaan. De gerechtsdeurwaarder is de partner bij uitstek om dergelijk maatwerkonderzoek te verrichten. Bovendien zal de gerechtsdeurwaarder de solvabiliteit inschatten in functie van hoofdsom, sector en kans op recuperatie. Een analyse van de solvabiliteit op verzoek van een bank om een lening te bekomen is immers een totaal andere analyse dan die door een gerechtsdeurwaarder die moet inschatten  of een bedrijf of persoon een bepaalde schuld zal kunnen aflossen.

2. De gerechtsdeurwaarder is als objectieve juridische invorderingsexpert de enige beroepsgroep die een wettelijke basis en finaliteit heeft om alle mogelijke nuttige informatiebronnen te consulteren. Om die reden ook wordt het beroep van gerechtsdeurwaarder deontologisch streng gereglementeerd. Zo is de gerechtsdeurwaarder niet beperkt in zijn analyse door de cijfers die worden neergelegd in de jaarrekening. Hij kan de solvabiliteit ter plaatse inschatten, de beslagberichten consulteren, in het kader van een beslag de dienst inschrijving voertuigen, kantoor rechtszekerheid, kadaster, hypothecair uittreksel en RSZ consulteren…

Een analyse van de solvabiliteit van een onderneming of eensmanszaak wordt standaard opgebouwd uit volgende elementen :

 • gekende eigen data en inschatting op basis van expertise
 • Kruispuntbank der ondernemingen
 • Centraal bestand van berichten van beslag
 • Jaarrekening via de nationale Bank van belgië
 • Belgisch Staatsblad
 • Google streetview en afstap ter plaatse
 • sociale media
 • diverse databanken van de overheid na uitvoerbare titel en in het kader van een beslag (DIV, RSZ, KADASTER, KANTOOR RECHTSZEKERHEID,…)
angle-down
Kunnen er aanpassingen gebeuren tijdens het invorderingsproces?

Achteraf kan de vordering steeds worden verminderd (schadebeding laten vallen, factuur weglaten …), maar nooit vermeerderd.

Als achteraf blijkt dat een nieuwe factuur vervallen is, dan kan u die niet toevoegen aan de lopende invorderingsprocedure. Hiervoor moeten we een nieuw dossier opstarten.

U neemt altijd eerst contact op met Intolaw voor je uit commerciële overwegingen onderhandelingen met uw klant opstart.

angle-down
Wanneer komt de zaak voor de rechter?

Let op, de IOS procedure via Solvacheck is een buitengerechtelijke procedure en verloopt volledig schriftelijk.

Noch de schuldeiser, noch de schuldenaar moeten voor de rechter verschijnen. Door deze vorm van procederen zijn de gemaakte kosten veel lager dan een klassieke procedure waarbij partijen voor de rechter moeten verschijnen. Bovendien verloopt deze IOS procedure veel sneller dan een klassieke procedure met dagvaarding.

U kan altijd tot dagvaarding overgaan wanneer blijkt dat uw klant de facturen betwist.

angle-down
Gaat de gerechtsdeurwaarder effectief langs?

Inderdaad, bij elk exploot zal de gerechtsdeurwaarder zich ter plaatse te begeven. Waar mogelijk bemiddelt de gerechtsdeurwaarder omtrent aangevraagde afbetalingsplannen en verleent hij de nodige uitleg die hem wettelijk wordt opgedragen aan schuldeiser en schuldenaar.

angle-down
Wat indien uw factuur wordt betwist?

Wanneer de factuur al betwist wordt, dan kunnen wij de invorderingsprocedure niet aanvatten.

Wij vragen steeds, en dit uiterlijk op het moment van het overmaken van de onbetaalde facturen, om elke mogelijke betwisting te communiceren. Dat is nodig voor het welslagen van de invordering.

Pas op! Bij de opstart van een nieuw invorderingstraject heeft de tegenpartij één maand de tijd om te betwisten. Indien uw klant binnen die termijn betwist, wordt de invorderingsprocedure afgebroken.

Naar aanleiding van die procedure worden de gemaakte kosten verhaald op uw klant. Het opstarten hiervan is steeds in samenspraak met Intolaw (advies haalbaarheid) en de gerechtsdeurwaarder (advies solvabiliteit).

angle-down
U komt tot een akkoord met de klant. Wat nu?

Goed nieuws, uw klant is overgegaan tot betaling van uw facturen. Dat neemt niet weg dat de kosten van de invorderignsprocedure wel verschuldigd blijven aan uw klant.

Neem altijd contact op met Intolaw voor u overgaat tot een akkoord.

angle-down
Uw klant betaalde de (hoofd)som tijdens de procedure rechtstreeks aan u. Wat nu?

Wanneer uw klant na de opstart van het dossier rechtstreeks aan u betaalt, dan moet u ons daar onmiddellijk van op de hoogte brengen.

Vanaf de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder worden alle extra kosten aangerekend aan uw klant.

Het is belangrijk dat u elke ontvangen betaling onmiddellijk meldt aan de gerechtsdeurwaarder zodat hij steeds een correcte afrekening kan opmaken.

angle-down
Uw klant verzoekt om een afbetalingsplan. Wat nu? Wie volgt dit op?
 • Wie volgt op? De gerechtsdeurwaarder volgt de strikte opvolging van de afbetaling op
 • Wie beslist? De schuldeiser in overleg met Intolaw of volgens vaste afspraken
 • Aan wie moeten ze betalen? Aan de gerechtsdeurwaarder (Gdw-gent)
 • Hoe/wanneer worden gelden doorgestort? Wekelijks worden beschikbare gelden doorgestort.
 • Onderlinge afspraken/communicatie beperken

Wanneer de procedure via Solvacheck loopt, voert u geen rechtstreekse onderhandelingen meer met uw klant. Alle onderlinge communicatie wordt aan ons gemeld.

angle-down
Uw klant reageert niet. Welke stappen kunnen we ondernemen?

Wanneer uw klant niet reageert na de betekening van de aanmaning tot betaling, dan loopt de procedure en gerechtelijke uitvoering gewoon verder. Alle bijkomende kosten zijn ten laste van uw klant. De gerechtsdeurwaarder analyseert nu de snelst mogelijke invorderingswijze (beslag op roerende of onroerende goederen, loonbeslag, bankbeslag …)

angle-down
Wat kan u doen wanneer uw facturen onbetaald blijven?

Het is altijd aangewezen om na vervaldag van uw factuur minstens 1 ingebrekestelling te sturen. Een aangetekend schrijven is hier niet nodig. De kost verbonden aan een aangetekende zending kan u namelijk niet recupereren.

Uit ervaring kunnen wij u mee geven dat frauduleuze wanbetalers zo goed als nooit een aangetekende zending afhalen…